ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

          Ανώτερη αρχή είναι η ιδέα της ορθής υπηρεσίας προς την χώρα που είναι η πρώτη και ανώτερη όλων στην ιεραρχία, όπως αυτήν ορίζεται από την ιδρυτική διακήρυξη. Εγγυητής αυτής είναι ο Ιδρυτής και πρόεδρος αυτού του πολιτικού χώρου και συνεχιστής ο επόμενος  εκλεγμένος με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό.  Αναλλοίωτο

3.1 Αρχές λειτουργίας

1. α)Όλες οι θέσεις ευθύνης και λοιπές ιδιότητες είναι χωρίς δικαιώματα που εκκρέουν αυτών. Κανείς δεν δύναται να εκμεταλλευτεί από την όποια συμμετοχή του κανένα πλεονέκτημα. Αναλλοίωτο

2. β)Όλη η δομή του χώρου υπηρετεί τον πολίτη ώς σύνολο και οι πολίτες είναι το ανώτερο όργανο ελέγχου. Αναλλοίωτο

3. γ)Τα στελέχη υπηρετούν απόλυτα τις προγραμματικές δηλώσεις, τις προεκλογικές εξαγγελίες, τις θέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτά είναι συμβόλαιο με τους πολίτες και το ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ πιστός υπηρέτης. Αναλλοίωτο

3.2 Εσωτερική Δημοκρατία

1. α) Οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται από πλειοψηφία, αλλά, εξέχουσα θέση και μεγάλη ισχύ θα τυγχάνουν οι τοποθετήσεις που τεκμηριώνονται με ακλόνητα ουσιαστικά επιχειρήματα και σαφή προσδιορισμό επί του κάθε θέματος. Αναλλοίωτο

2. β) Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Αναλλοίωτο

3.3 Όργανα

3.3.1. Ανώτερο όργανο και κινητήριος δύναμη είναι όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, επώνυμα ή ανώνυμα, οι οποίοι ατομικά ή συλλογικά έρχονται σε επαφή με τα σχετικά όργανα και διατυπώνουν απόψεις, προβλήματα, καταγγελίες, προτάσεις.

3.4 Επιτροπές

3.4.1. Οι επιτροπές απαρτίζονται από μέλη με δικαίωμα ψήφου και κατά περίπτωση μέχρι πέντε μέλη με ρόλο διευκρινιστικό.

3.4.2. Ο πρόεδρος δύναται να συμμετέχει σε αυτές είτε ως ένα από τα μέλη ή ως έτερος με δικαίωμα ψήφου. Κατά περίπτωση μπορεί να γίνει χρήση της διπλής ψήφου του.

3.4.3. Σε περιπτώσεις απουσίας τις θέσεις κατά την διάρκεια αυτής αναλαμβάνουν οι κατά σειρά αναπληρωματικοί.

3.4.4. Προτεραιότητα σε αυτές θα έχουν μέλη που είναι ενεργοποιημένα στον κοινωνικό ιστό και συμμετοχή με όποια παραγωγική ιδιότητα.

3.4.5. Δεν αποτελεί κριτήριο η όποια κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Αναλλοίωτο

3.4.6. Οι επιτροπές έχουνε εσωτερικό κανονισμό ο οποίος διευκολύνει την εργασία αυτών, αλλά, δεν αντίκειται στο παρών καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη. Αναλλοίωτο

3.4.7. Στο πρώτο στάδιο της σύστασης υπεύθυνος για όλους τους τομείς αναλαμβάνει ο Ιδρυτής ώς εγγυητής στην υπηρεσία της ιδέας που καταγράφεται στην Ιδρυτική Διακήρυξη. Ο ίδιος αναλαμβάνει και την πλήρωση των θέσεων σταδιακά από πρόσωπα που θα προκύψουν στην πορεία. Η ανάγκες δημιουργίας επιτροπών θα προκύψουν κατόπιν συζήτησης με τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετέχουν. Η πρώτες αναθεωρήσεις αυτού του καταστατικού θα γίνουν από τον Ιδρυτή, με την παρουσία των στελεχών και ανάλογη συζήτηση, και θα είναι σύμφωνες με τις ανάγκες που ορίζονται από την ανάπτυξη της δυναμικής του πολιτικού αυτού χώρου. Αυτήν η διαδικασία έχει τον χαρακτήρα του προσωρινού και θα λάβει τέλος όταν ολοκληρωθεί η στελέχωση και δημιουργηθούν τα απαραίτητα τμήματα. Κατόπιν, με πρωτοβουλία του Ιδρυτή, αφού ολοκληρωθεί η δομή που θα εγγυάται την ορθή λειτουργία του χώρου και την σύμφωνη τήρηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, θα υπάρξει πρόδρομος του πρώτου συνεδρίου ο οποίος θα επικυρώσει το παρών καταστατικό.

3.5 Δεοντολογία

3.5.1. Ελέγχει όλα τα σχετικά με την τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς και συμμετοχής. Ελέγχει και ερευνά τυχόν πράξεις που είναι αντίθετες με τις αρχές διακήρυξης. Προωθεί τεκμηριωμένα αποτελέσματα στα αρμόδια όργανα. Δύναται να συστήνει ομάδες κατά τομέα διερεύνησης και έχει μέλος της στα σχετιζόμενα με αυτή όργανα.

3.6 Λογοδοσία

3.6.1. Κρίνει και αποφασίζει επί των εκθέσεων της επιτροπής δεοντολογίας για τις πράξεις που θα ακολουθήσουν. Προτείνει και αλληλεπιδρά σε θέματα δεοντολογίας και τα προωθεί στην σχετική επιτροπή.

3.6.2. Αποφασίζει άμεσα την διαγραφή όποιου παραβεί το άρθρο περί αναλλοίωτου. Η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί άμεσα, και θα λάβει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων, πλήν των θεμάτων που έχουν σχέση με την χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται η απόφαση και ορίζεται ο χρόνος εφαρμογής της που θα είναι εύλογος και στην πρώτη ευκαιρία. Ο υπόλογος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αλλαγών στην δομή του πολιτικού χώρου κατά το διάστημα αυτό.

3.7 Συνέδριο

3.7.1. Είναι το κυριότερο όργανο του χώρου. Από εκεί προκύπτει ο πρόεδρος καθώς και η στελέχωση των οργάνων. Εκεί ανακοινώνεται η πάσης μορφής αλλαγή, καταστατικό διοίκηση κτλ, και εκεί αποφασίζεται.

3.7.2. Δεν προσδιορίζεται προς το παρών η χρονική διάρκεια. Αυτό θα αποφασιστεί από τα πρώτα όργανα που θα οριστούν.

3.7.3. Θεματοφύλακας της διαδικασίας ορίζεται ο Ιδρυτής έως ότου αυτό ολοκληρωθεί. Για περίπτωση κάθε απώλειας θα υπάρχουν αρμόδια πρόσωπα ορισμένα από τον ίδιο.

3.8 Διαφάνεια, Δεοντολογία

3.8.1. Όλα τα σχετικά με τον πολιτικό αυτόν χώρο είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους.

3.8.2. Όλες οι δράσεις και αποφάσεις λαμβάνονται και τυγχάνουν διαβούλευσης μόνο στο προσκήνιο. Παρασκηνιακές διαδικασίες υπόκεινται στον έλεγχο των σχετικών οργάνων.

3.8.3. Επιτρέπεται η συμμετοχή ως εγγεγραμμένο μέλος σε όλους τους Έλληνες το γένος. Αναλλοίωτο

3.8.4. Εξαιρούνται από θέσεις αποφάσεων όσοι κατά τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, κατείχαν θέσεις σε κυβερνητικά σχήματα, διοικητικά και κομματικά. Μπορούνε όμως να έχουνε όλες τις δυνατότητες, άποψης, συμβούλου, συμμετοχής σε ομάδα έρευνας, πρότασης κτλ. πλην των θέσεων λήψης αποφάσεων, ψήφου, υποψηφίων.

3.8.5. Η διάταξη 3.8.4. δύναται να εξεταστεί μόνον κατόπιν απόφασης κοινής συνεδρίασης όλων των σχετικών οργάνων σε πλήρη απαρτία και με ισχυρή πλειοψηφία κατά τα 4/5 αυτής. Σε αυτήν την συνεδρίαση κάθε μέλος συμμετέχει με μία ψήφο.

3.8.6. Κάθε μέλος που επιθυμεί να συμμετέχει σε θέση υποψηφίου θα πρέπει να καταθέτει πλήρως την προσωπική κατάσταση που βρίσκεται, επαγγελματική και οικονομική. Επίσης θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του απαντήσεις σε κάθε πιθανό όφελος προσώπων του στενού του κύκλου, που θα σχετίζεται μετά την ενασχόλησή του με τον πολιτικό χώρο. Αυτήν η προσωπική κατάσταση ονομάζεται Αρχική Δήλωση Κατάστασης και κάθε αλλαγή αυτής υποχρεώνει τον συγκεκριμένο να το αναφέρει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αναλλοίωτο

3.9 Λογοδοσία

3.9.1. Τα αρμόδια όργανα αποφασίζουν για την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης. Οι κυρώσεις επιβάλλονται άμεσα και είναι προς αναθεώρηση μόνο κατόπιν νέων στοιχείων. Αυτό ισχύει είτε σε απαλλαγή είτε σε επιβολή κύρωσης.

3.10 Κεντρική

3.10.1. Απαρτίζεται, κυρίως, από εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης.

3.10.2. Στελέχη εκτός περιφερειακής διοίκησης τοποθετούνται από αρμόδια όργανα και τον πρόεδρο, όταν υπάρχει ανάγκη στελέχωσης ομάδων εργασίας, επίσημης διοίκησης, τεχνοκρατικού σχεδιασμού, εισαγωγής τεχνογνωσίας, και πάσης φύσης ανάγκες.

3.11 Περιφερειακή

3.10.1. Η βάση είναι οι ομάδες πολιτών που συγκροτούν ενώσεις και εκλέγουν εκπροσώπους σε κάθε περιφέρεια. Ο αριθμός αυτών προκύπτει από συνδυασμούς δεδομένων, πληθυσμός έκταση ιδιαιτερότητες  κλπ, και αποφασίζεται από το συνέδριο και την οργανωτική επιτροπή.

3.10.1. Για το πρώτο στάδιο της οργάνωσης την ευθύνη για την οργάνωση του χώρου, και την συγκρότηση οργάνων, αναλαμβάνει ο Ιδρυτής ως εγγυητής των Αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης. ( 3.4.7 )

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 3 από 6